Общи Условия - "ЕФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Общи Условия - "ЕФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Покривни прозорци VELUX, лого

Общи Условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
на premium-roof.bg

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЕФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, наричано по-долу „premium-roof.bg”, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ЕФЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206387972 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505, ж.к. Сухата река №51, вх. Б, ет. 4, ап. 10, имейл адрес: [email protected],телефон: 0889227171.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „premium-roof.bg”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е www.premium-roof.bg и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на „premium-roof.bg“.

Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до „premium-roof.bg“ и да започват преговори за сключване на договор.

Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговия имейл. Данните се събират, за да може „premium-roof.bg“ да отговори на отправеното запитване.

Чл. 5. premium-roof.bg“ изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „premium-roof.bg” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „premium-roof.bg” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „premium-roof.bg”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „premium-roof.bg”, „premium-roof.bg” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „premium-roof.bg”.

Чл. 9.premium-roof.bg” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл. 10.premium-roof.bg” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „premium-roof.bg” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11.premium-roof.bg” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 12. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „premium-roof.bg” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 13. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 11. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.